Tag: jerken

  • Jerken yn oertal

    door

    in

    Aldeboarn/Grou, 5 febrewaris 2021 Wa’t yn de doarpen, stêden en yn it fjild om him of har hinne sjocht moat konstatearje dat de jerken meastentiids yn oertal binne. Yn Broek […]